Ảnh hoạt động

Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

 • (Trợ giúp kỹ thuật)

Điều tra ý kiến

Các bạn thầy trang web của chúng tôi thế nào?
Bình thường
Đẹp
Đơn điệu
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  TRANG2.jpg TRANG_1.jpg DU_AN_LOP_9.jpg GV_HS.jpg MO_HINH.jpg MO_HINH_UBND.jpg Z2722966421796_70cefb34c75cfbcd567b2cac14f4914f.jpg VAN_7.jpg VAN_7.jpg VAN_7.jpg TDTT1.jpg TDTT.jpg DSC_1870.JPG 20180525_082501.jpg 20180525_082501.jpg 20180525_082416.jpg 20180525_082407.jpg 20180525_082401.jpg 20180525_082309.jpg

  Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Chào mừng quý vị đến với Thư viện tài nguyên giáo dục Hậu Giang.

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

  Unit 14. Making plans

  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Thị Huỳnh Hoa
  Ngày gửi: 20h:29' 25-03-2019
  Dung lượng: 10.7 MB
  Số lượt tải: 231
  Số lượt thích: 0 người
  Tuesday,March 26th, 2019
  Unit 14: Making Plans
  A: Vacation destinations (A1-2-3)
  Ha Long Bay
  Hanoi capital
  Hue Citadel
  MATCHING
  HO CHI MINH CITY
  HA NOI
  HUE
  DA LAT
  HA LONG BAY
  c
  HO CHI MINH CITY
  Ha Long Bay
  Hanoi capital
  a
  Hue Citadel
  Hue Citadel: Cố đô Huế
  Where is this?
  I. Vocabulary
  - Vacation (n):
  Kỳ nghỉ
  - Citadel (n):
  Thành nội, cố đô
  - Beach (n):
  Bãi biển
  - (To) visit (v):
  Thăm (viếng), tham quan
  - Aunt (n):
  cô, dì, bác (gái)
  - Uncle (n):
  chú, dượng, bác (trai)
  - Be going to do: dự định làm gì đó
  - destination (n): đích đến, điểm đến
  MATCHING
  Beach
  Destination
  Citadel
  (to) visit
  Uncle
  Aunt
  vacation
  kỳ nghỉ
  Thành nội, cố đô
  Chú, bác, dượng
  Cô, dì, bác gái
  Điểm đến
  Bãi biển
  Tham quan
  They are talking about …..
  ?
  Ba
  Lan
  Guess about Lan’s vacation

  visit …..
  stay …..
  for …..
  visit …..
  Unit 14: Lesson 1: A1-3/ p.140-141.
  II. Dialogue:
  4. Read the dialogue:
  Ba: What are you going to do
  this summer vacation?
  Lan: I`m going to visit Hue.
  Ba: Where are you going to stay?
  Lan:I`m going to stay with my aunt and uncle
  Ba: How long are you going to stay?
  Lan: For a week.
  Ba: What are you going to do in Hue?
  Lan: I`m going to visit the citadel.
  II. Grammar
  * Model sentences
  Ba: What are you going to do this summer vacation?
  Lan: I`m going to visit Hue.
  The near future(be going to)
  1/ What are you going to do this summer vacation?
  I am going to visit Hue.
  2/ How long are you going to stay ?
  I’m going to stay there for a week.
  am
  is going to
  are
  going to
  going to
  S +
  + Vo
  are
  am
  How long
  for a week
  going to
  are
  going to
  am
  Use: Thì tương lai gần diễn tả dự định sẽ làm gì trong tương lai gần
  Grammar :
  * The form:

  spend your holiday?

  How long are you going to stay?
  (I am going to stay) for a week.
  * Notice:
  How long … + V …?
  -> ….. for (a week).
  Ordering words
  1- stay / going to / in a hotel. / is / She
  2- you / going to / this summer? / are / What / do
  3- visit / going to / Ba and Lan / are / Ha Long Bay.
  - She is going to stay in a hotel.
  - What are you going to do this summer?
  - Ba and Lan are going to visit Ha Long Bay.
  II. Model sentences:
  What are you going to do this summer vacation?
  => I am going to visit Hue.
  Where are you going to stay ?
  => I am going to stay with my aunt and uncle.
  How long are you going to stay there?
  => I am going to stay for a week.
  * FORM:
  5
  1
  6
  3
  4
  2
  II/ Lucky numbers :
  The near future : “ Be going to + V_infinitive”
  Use :
  +“ Be going to “ dùng để nói lên một dự định, một kế hoạch, một hành động sắp xảy ra trong tương lai gần.
  + Adverbs of time : tonight, tomorrow, on the weekend, next week, on Sunday….
  Form : S + be (am/is/ are ) + going to + V
  Example : I’m going to Ho Chi Minh city tomorrow.


  “Be going to “ with Wh_question :
  Form : Wh_question + be + S + going to + V ?
  ( What, Where…) (am,is,are)
  Example : what are you going to do on Sunday ?
  I’m going to visit grandmother.
  “ Be going to “ with How long ? ( hỏi về thời gian)
  Form : How long + be (am,is,are) + S + going to + V ?
  -> For + a period of time( a week,a month,a year…)
  Example : How long are you going to stay ?
  For a week.
  3.Write
  A: What are you going to do this summer vacation?
  B: _visit Ha Long Bay
  A: Where are you going to stay?
  B:_ in a hotel
  A: How long are you going to stay?
  B:_ for two weeks
  A: What are you going to do?
  B: _visit the beach and swim.
  3.Write
  A: What are you going to do this summer vacation?
  B: I’m going to visit Ha Long Bay.
  A: Where are you going to stay?
  B: I’m going to stay in a hotel.
  A: How long are you going to stay?
  B: I’m going to stay for two weeks.
  A: What are you going to do?
  B: I’m going to visit the beach and swim.
  Unit 14: Lesson 1: A1-3/ p.140-141
  IV. Practice:
  1) Make dialogues, using pictures:
  a) visit Hue.
  - What are you going to do
  this summer vacation?
  - I`m going to visit Hue.
  b) visit Halong Bay.
  c) visit Ha Noi.
  Example dialogue :
  Hoa : What are you going to do this summer vocation ?
  Nam : I’m going to visit Ha Long Bay.
  Hoa : Where are you going to stay ?
  Nam : I’m going to stay in a hotel.
  Hoa : How long are you going to stay ?
  Nam : I’m going to stay for two week .
  Hoa : What are you going to do ?
  Nam : I’m going to visit the beach and swim.
  A: What are you going to do this
  summer vacation?
  B: visit Ha Long Bay.
  A: Where are you going to stay?
  B: in a hotel.
  A: How long are you going to stay?
  B: for two weeks.
  A: What are you going to do?
  B: visit the beach and
  swim.
  I am going to
  I am going to stay
  A3.Write (page 141)
  I am going to
  I am going to stay
  A: What are you going to do this summer vacation?
  B: Ha Long Bay.
  A: Where are you going to stay?
  B: in a hotel.
  A: How long are you going to stay?
  B: for two weeks.
  A: What are you going to do?
  B: visit the beach and swim.
  I am going to
  I am going to stay
  A3. Write.
  I am going to visit
  I am going to stay
  III. PRODUCTION (GAME)
  1. I am going to ............... Hue this summer vacation.
  A. visit B. to visit C. visiting D. visits

  2. Ba and Lan ................ going to do their homework tonight.
  A. am B. is C. are D. be

  3. ............. long are you going to stay there?
  A. What B. Where C. When D. How

  4. Long is going to stay with her uncle .............. three weeks.
  A. in B. on C. at D. for

  5. What ......... you going to ............... tonight?
  A. are/ to do B. are/ do C. is/ to do D. is/ do
  C
  D
  A
  D
  B
  Homework :
  Learn by heart the new words.
  Practice ask and answer about vocation plans use structure “ be going to “ with Wh_question and How long?
  Do exercises at home
  Prepare for the new lesson : Lesson 2 : part A (4-5) : Vocation destinations ,page 142-143.
  Thank you very much
  for your attendance!
   
  Gửi ý kiến